BOJ PROTI PADĚLÁNÍ

Jak se vyhnout padělkům – Jak postupovat při koupi – Kde nakupovat a čemu se vyhnout – Co má být součástí kupní smlouvy

Úvodem je nutno konstatovat, že náš trh s výtvarným uměním je z velké části – cca. 40 % zdegradován padělky. Jako solidní galeristé proti tomu bojujeme, prosíme i Vás své klienty – pomáhejme si a nekupujte umění v šedé zóně.

Jak se vyhnout padělkům?

Nekupujte nikdy obraz či jiné dílo bez důkladného prozkoumání odborníkem, od neznámých osob, někdy i bohužel známé osoby(((. Dříve se padělky prodávaly za „zajímavé“ ceny, to ani dnes neplatí.

Doporučujeme proto vždy získat kupní smlouvu, paragon a také certifikát pravosti od uznávaného galeristy či odbor-níka.

Není dobré kupovat od překupníků, na aukčích portálech, za kterými není kamenná galerie se svými znalci. Kupující bude prohrávající, když součástí kupní smlouvy bude „jedná se pravděpodobně o dílo XY“, „doporučujeme si ověřit autora či dokonce za originalitu díla prodejce neručí.

Jak postupovat a kde nakupovat

Nakupujte v Galerii, kde dostanete vše potřebné – nejen obraz, ale i kupní smlouvu, certifikát o originalitě, případně i aktuální! posudek soudního znalce v oboru výtvarného umění, potvrzení kunsthistorika, který např. léta pracuje v NG či jiné renomované instituci. Některé galerie (většinou v zahraničí) certifikát o pravosti doplní údajem, že pro případ padělku vrátí kupní cenu navýšenou o 20% – i to je znakem, že si za svým „zbožím“ stojí.

Vyplácí se prostě nedůvěřovat – známe několik případů na první pohled vzbuzijících soucit – docela důvěryhodných invalidů, resp. důchodců, kteří do nabízeného zboží zamíchají pár nepravých asignací – např. Adolf Born se nepode-pisoval pentelkou, ani Jan Zrzavý dodatečně po své smrti nesignoval své oleje akrylovými fixkami…

Požádejte o konzultaci

Máte-li zkušenosti, porovnejte si techniku, tahy štětcem, papír. Zavolejte si zkušeného známého, nebo galeristu či specialistu – soudního znalce či kunsthistorika.

Sám vzpomínám na příjemné setkání s renomovanou znalkyní – dámou. Po prohlídce kresby top autora se zeptala: Vy jste to koupil? Ne. Tak to jsem ráda a následoval popis znaků, které by autor nepoužil. Hezká kytice byla skrom-ným poděkováním.

Koupil jsem padělek

Informujte nás, udělejte fotodokumentaci včetně paragonu, smlouvy a obraťte se na prodejce se žádostí o vrácení peněz a následné zničení díla. Nevyhoví Vám, tak se obraťte na Policii ČR a podejte výpověď. Nestyďte se prosím, že jste naletěli – to asi každý. Nenechte si to pro sebe, nejsme tu na věky ať jednou vaše děti nezažijí zklamání.

Máte padělek a přesto se stydíte jít s tím ven? Kontaktujte nás, spolupracujeme s právníky, soudními znalci, psycho-logy, zahraničními partnery stejných zájmů a nakonec s s policií.

Nedělejte si výčitky, pomůžete jiným, aby se jim to nestalo. Pomůžete všem vyčistit trh s uměním. Zatím jsme aspoň v tomto negativním konstatování na předních místech ve světě.

Co je to vlastně padělek

Padělek (falzifikát, fejk)- Padělkem se rozumí něco falešného, nepravého. V souvislosti s autorským dílem jde o vý-tvor, který má vzbudit zdání, že je pravým dílem určitého autora, přičemž toto zdání je falešné. (Arnau, 1973). Je jedno, jestli máte falzum Filly, falešnou kopii sochy Zoubka nebo falešné rolexky, nepravou birkinku či jiný „originál“.

Co je to originál?

Originálem uměleckého díla se podle autorského zákona rozumí „výtvarné dílo, zejména obraz, kresba, malba, ko-láž, socha, rytina, litografie či jiná grafika, fotografie, tapiserie, keramika, sklo a autorský šperk, a to za předpokladu, že jsou zhotoveny samotným umělcem nebo jde o rozmnoženiny, které se považují za originál uměleckého díla. Roz-

množeninami, které se považují za originál uměleckého díla, jsou takové rozmnoženiny, které byly zhotoveny v ome-zeném počtu samotným autorem nebo pod jeho vedením a jsou očíslovány, podepsány nebo umělcem jinak řádně prohlášeny za pravé.“ (§2, autorský zákon č. 120/2000 Sb.)

Jaká jsou Vaše práva?

Dle ustanovení § 2103 NOZ nemá kupující práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Každý kupující a především galerista musí bý opatrný při akvizici díla bez prokázání důvodu a pravosti. V případě, že by bylo možno posoudit, že bylo možné rozeznat, že jde o falzum a navíc se např. inzerent kryl dnes rozšířeným po-pisem (pravděpodobné dílo autora XY), nárok z vadného plnění kupujícímu nevzniká.

Prostředky ochrany kupujícího upravuje Nový občanský zákoník v ustanovení § 2106:

„Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy.“ (§ 2095, § 2099, § 2103, § 2106 občanský zákoník, 89/2012 Sb.)

Vedle nároku z kupní smlouvy lze v případě prodeje falza uplatnit i nárok z tzv. neúměrného zkrácení – § 1793 NOZ.

Nárok z neúměrného zkrácení, které je tvořeno rozdílem mezi kupní cenou a skutečnou hodnotou padělku, lze uplatnit do jednoho roku od uzavření kupní smlouvy tehdy, kdy prodávající věděl nebo musel vědět (např. vzhledem ke své odbornosti, zkušenosti anebo poměrům obchodu), že prodává falzum. V takovém případě může kupující po-žadovat zrušení smlouvy od samého počátku a navrácení do původního stavu (vrácení obrazu i peněz). Pokud není restituce původního stavu možná (např. obraz byl mezitím ztracen nebo dále převeden), je možné požadovat vydání náhrady (přeplatku) v penězích. Jestliže však pojme kupující podezření, že prodávající věděl o tom, že prodává fal-zum (např. předloží listiny nepravdivě prokazující provenienci, snaží se nepravost obrazu zastřít, anebo dokonce pravděpodobným padělatelem obrazu anebo listin prokazujících jeho pravost), může kromě občanskoprávních ná-roků zvážit i podání podnětu pro podezření ze spáchání trestného činu (buď přímo padělání anebo podvodu). (www.artplus.cz)

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás.

Kde nás najdete:

Galerie Expertos

Náměstí Republiky 2/2  
301 00 Plzeň 3 - Vnitřní Město

Otevírací doba:

Po - So : 10 - 18 hodin
Neděle : dle domluvy

Kontakt

Telefon: +420 775 906 090
Email: info@expertos.cz
WEB: www.expertos.cz

Expertos Galerie